Hvar - Velika Stiniva (5.7.2020–4.8.2020)

Maestral7a+
Sahara6c+/7a
Bonaca6c+
Galeb6c/c+
Lavanda6b+
Santa Maria6b
Udruga stina5c